ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Artikel 1. Exclusieve toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aan  overgemaakte orders en opdrachten en voor al onze verkoopsovereenkomsten. Door zijn bestelling erkent de koper deze voorwaarden te kennen en te aanvaarden en te verzaken aan eventuele eigen algemene voorwaarden.
Aangezien bedoelde voorwaarden voorkomen op alle van ons uitgaande documenten en gepubliceerd zijn op de publiekelijk toegankelijke website www.edba.be zullen onze klanten zich in geen geval kunnen beroepen op hun onwetendheid die uitsluitend het gevolg kan zijn van hun schuldige nalatigheid daarvan kennis te nemen.

Artikel 2. Bestellingen

Al onze bestellingen dienen te geschieden door middel van schriftelijke bestelbon. Een e-mail wordt gelijkgesteld met een schriftelijke bestelbon indien deze duidelijk de identiteit en het adres van de besteller vermeldt.
Bij ontstentenis van een dergelijke schriftelijke bestelbon worden de mondelinge bestellingen gelijkgeschakeld met een schriftelijke bestelling.

Artikel 3. Leveringen

De leveringstermijnen worden enkel ter indicatie medegedeeld. Zij worden naar best vermogen gerespecteerd, doch zij binden de BV AABDC niet. Vertraging in de levering geeft bijgevolg geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 4. Betalingen

 • Al onze facturen zijn groot contant betaalbaar zonder korting door overmaking op onze rekening bij zoals tevens afgedrukt op onze facturen en dit binnen de 8 dagen, tenzij expliciet anders vermeld op de factuur. De tegenpartij verzaakt uitdrukkelijk aan zijn recht op schuldvergelijkingen met enige vordering zijnerzijds. Het indienen van een zelfs klaarblijkelijk gegronde klacht geeft de tegenpartij (koper of opdrachtgever) niet het recht de betaling van vervallen facturen op te schorten.
   
 • In geval van laattijdige betaling is van rechtswege een verwijlintrest verschuldigd, die gelijk is aan de BIBOR (Brussels Interbank Official Rate) + 4 %.

  Daarnaast en daarbuiten zal het factuurbedrag verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding (Artikel 1152 B.W.) van 15% op het deel van het bedrag gelijk aan of kleiner dan 2.500,00 € en 10% op het gedeelte van het bedrag hoger dan 2.500,00 € met een forfaitair minimum van 75,00 €, bij het uitblijven van betaling binnen 10 dagen na het versturen van een rekeninguittreksel; dit alles verschuldigd boven en buiten alle mogelijke gerechtskosten, waartoe de gerechtelijke invordering aanleiding zou kunnen geven.
   

 • Wij het recht krijgen zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de bestaande overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden ten laste van de koper of opdrachtgever te beschouwen of de uitvoering ervan geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Artikel 5. Klachten

 1. Protesten van facturen zijn enkel ontvankelijk indien zij worden geformuleerd binnen een termijn van 8 dagen na leverings- of factuurdatum, bij aangetekend en gemotiveerd schrijven. In ieder geval blijft onze verantwoordelijkheid beperkt tot de gebeurlijke vervanging van het materiaal.
   
 2. Het feit dat een klacht ingediend werd, van welke aard ook, zelfs indien de klacht door ons in overweging wordt genomen, ontslaat de klant niet van de strikte naleving van onze voorwaarden, inzonderheid ten opzichte van de termijnen van betaling.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud - risico

 1. Alle geleverde materialen en goederen, zelfs verwerkt, blijven onze eigendom tot volledige betaling van de hoofdsom, de intresten, vermeerderingen en eventuele gerechtskosten.
 2. De risico’s zijn ten laste van de klant vanaf het ogenblik van de levering met dien verstande dat de klant vanaf dan alle schade of verlies zal dragen welke toevallig of in geval van heerkracht voorkomen. Zullen worden aanzien als gevallen van heerkracht die ons vrijstellen van elke schadevergoeding of van welke verplichting dan ook: stakingen, lock-out, ongevallen, brand, slecht weer, in het algemeen alle gedwongen vermindering van bevoorrading, fabricage evenals transport-moeilijkheden, vorst, epidemieën, quarantaine, mobilisatie en staat van oorlog.

Artikel 7. Transportrisico

De waren reizen in ieder geval, dus ook bij francoverzending, voor risico van de bestemmeling.

Artikel 8. Prijsherziening

De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen, indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor onze prijzen op evenredige wijze aan te passen.

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst

 1. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor om de verdere uitvoering van de overeenkomst stop te zetten en beschouwen wij deze van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbonden voor het geheel of het nog uit te voeren gedeelte.
 2. Wij behouden ons voormelde recht eveneens voor in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging in de juridische toestand van de klant.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

Onze aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag van onze factuur.

Artikel 11. Toepasselijk recht en forum

 1. Op de overeenkomst met de BV AABDC is steeds het Belgische recht van toepassing
 2. Voor eventuele betwistingen zijn uitsluitend bevoegd de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven.